OBJECTE DEL CONTRACTE

Les presents Condicions, tenen per objecte regular l’accés i el règim d’adquisició dels productes facilitats per RAMON SAYRACH NAVARRO (d’ara endavant LAMPARES VILAFRANCA) a l’Usuari a través de la seva pàgina Web, constituint el marc jurídic que desenvolupa la relació contractual. Els productes i continguts seran els que es trobin a la disposició de l’Usuari a la següent pàgina Web titularitat de LAMPARES VILAFRANCA: https://www.lamparesvilafranca.com

Para qualsevol reclamació podrà dirigir-se a

RAMON SAYRACH NAVARRO Av. Tarragona nº64, Baixos – 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Tel.- 651 541 496 / ramon@lamparesvilafranca.com

ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT

Les presents Condicions, regulen la relació jurídica derivada dels processos de contractació formalitzats pels Usuaris a través de la pàgina Web de LAMPARES VILAFRANCA. Els Usuaris accepten expressament l’adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, en la versió publicada per LAMPARES VILAFRANCA al moment en què l’Usuari contracti el producte i/o continguts en el qual està interessat. Per tant, l’Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d’algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de l’última vegada que va accedir.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals de contractació l’Usuari declara:

 1. Que és una persona amb capacitat per contractar.
 2. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.

L’Usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació de productes, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

LAMPARES VILAFRANCA podrà modificar les presents estipulacions sempre que existeixi causa o motiu suficient per a això. S’entén que existeix causa o motiu suficient per a la modificació, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, quan aquesta tingui per finalitat:

 1. Ampliar la gamma o nombre de productes que es posen a la disposició dels Usuaris o millorar els existents.
 2. Modificar, substituir o actualitzar els preus dels productes que s’ofereixen a través de la pàgina Web.

FORMA DE PAGAMENT

Els preus i tarifes aplicables a la contractació per part de l’usuari dels productes seran els que figurin a la pàgina Web titularitat de LAMPARES VILAFRANCA: www.lamparesvilafranca.com, al moment en el qual l’usuari accedeixi al servei específic, i procedeixi a iniciar el procés de contractació.

LAMPARES VILAFRANCA es reserva el dret a modificar els preus dels productes publicats a la pàgina Web esmentada anteriorment, quan així ho consideri convenient i fent-ho visible a la pàgina Web.

Preus i Impostos aplicats

Els preus aplicables són els que figuren a la Web al moment en què el client realitza la seva comanda.

El preu dels productes que apareixen a la Web inclou l’Impost de Valor Afegit (IVA) corresponent segons el producte.

FORMA D’ENVIAMENT

 1. a) Zona de lliurament

LAMPARES VILAFRANCA realitzarà el lliurament en tot el territori peninsular.

LAMPARES VILAFRANCA comunicarà el termini de lliurament exacte per correu electrònic al moment de rebre la seva comanda. S’informa als clients que la majoria dels productes que poden trobar en la nostra tenda estan disponibles.

 1. b) Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament tenen un import de 9 euros i seran a càrrec del comprador. Les despeses de lliurament seran a càrrec de l’empresa per a compres superiors a 50 euros.

En cas de productes defectuosos o en mal estat, o que presentin desperfectes, el client haurà de contactar amb l’empresa dins de les 24 hores següents a la recepció del producte a través del número de telèfon 651 541 496 o del correu electrònic ramon@lamparesvilafranca.com. Passat el termini per a la notificació, l’empresa no es fa responsable de reclamació alguna per aquest motiu.

FORMES DE PAGAMENT

 1. a) Targetes:

S’accepten pagaments a través de les següents targetes bancàries:

 • Visa
 • MasterCard

Es realitzarà un càrrec automàtic en la seva targeta, al moment en què processi la comanda. Aquesta operació es realitzarà a través d’un servidor segur de LAMPARES VILAFRANCA, qui garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, conforme a l’establert en la Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. L’empresa podrà sol·licitar al client dades complementàries que permetin verificar que la compra ha estat realitzada pel titular de la targeta.

 1. b) Transferència bancària

S’accepten pagaments a través de transferència bancària al número de compte, ES16 0081 0396 9600 0109 8511 . En cas de transferència bancària, l’enviament es realitzarà una vegada es verifiqui la recepció dels diners en el compte corrent de l’empresa.

CONDICIONS DE VENDA

Els preus i textos publicats a la pàgina www.lamparesvilafranca.com estan subjectes a variacions sense previ avís, inclusivament especificacions tècniques. És obligació del client comprovar la mercaderia que se li lliura.

En cas de canvis per defecte del producte LAMPARES VILAFRANCA passarà a retirar aquest producte i ho canviarà per un altre en perfectes condicions o reemborsarà l’import.

LAMPARES VILAFRANCA assumirà així mateix la despesa d’enviament del nou producte.

El risc de pèrdua o danys en la mercaderia es transmet al client des del moment en què es produeix el lliurament al domicili del client.

LAMPARES VILAFRANCA no es fa responsable en cap concepte dels danys ocasionats pel mal ús de les mercaderies.

L’Usuari serà guiat en el tràmit que ha de seguir-se per a la celebració del contracte, així com per a la identificació i correcció de les dades que hagi facilitat per a la celebració del contracte a través dels formularis creats a aquest efecte.

LAMPARES VILAFRANCA no arxivarà el document electrònic en el qual es formalitzi cada contractació. Per contra, l’Usuari accepta les presents Condicions Generals de Contractació, que romandran accessibles des de la pàgina Web.

L’Usuari podrà consultar les característiques essencials de cada producte a través de la seva descripció a la pàgina Web.

GARANTIES

Tots els articles i productes comercialitzats en la nostra tenda lamparesvilafranca.com, tenen 2 anys de garantia des de la data de factura.

És important conservar la factura de compra, la seva presentació és necessària per realitzar qualsevol comprovació, canvi o devolució.

No s’inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan escaigui, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal. En aquelles incidències que justifiquin l’ús de la garantia legal, lamparesvilafranca.com optarà per la reparació, substitució de l’article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’accés dels Usuaris al portal i la compra dels productes oferts a través de la pàgina Web implica el tractament de dades de caràcter personal. Per a LAMPARES VILAFRANCA, revesteix una gran importància el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Generalment, les persones que facin ús de la pàgina web ho fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per accedir als serveis, els Usuaris, en certs casos hauran de facilitar certes dades de caràcter personal. LAMPARES VILAFRANCA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels Usuaris, segons l’establert en la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

RAMON SAYRACH NAVARRO compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, havent adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.

En aquest sentit, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment per a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de RAMON SAYRACH NAVARRO , domiciliat en Av. Tarragona nº64, baixos – 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) degudament inscrits davant el Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i per al tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a fi d’accedir a la informació i als serveis facilitats per RAMON SAYRACH NAVARRO a través de la pàgina web, i si escau per al manteniment de la relació contractual, així com per a l’enviament d’ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals.

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a comunicar a RAMON SAYRACH NAVARRO els canvis que es produeixin en els mateixos. L’Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

La política de privadesa de RAMON SAYRACH NAVARRO garanteix a l’Usuari en tot cas la possibilitat d’exercitar el seu dret d’accés, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del seu tractament, oposar-se al seu tractament i a la portabilitat de les seves dades, notificant-ho a RAMON SAYRACH NAVARRO enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic ramon@lamparesvilafranca.com.

Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, RAMON SAYRACH NAVARRO exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells Usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment.

RAMON SAYRACH NAVARRO informa a l’Usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic ramon@lamparesvilafranca.com.

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

 1. Obligacions de LAMPARES VILAFRANCA:

LAMPARES VILAFRANCA, es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb l’Usuari conseqüència de la contractació els serveis per part del mateix:

Prestar amb les màximes garanties a l’Usuari, el servei sol·licitat per aquest conforme al que es disposa en les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual.

Informar expressament a l’Usuari de l’existència de les presents condicions amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació.

Informar a l’Usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, tals com el preu dels mateixos i els impostos que li siguin aplicable.

Posar a la disposició de l’Usuari un exemplar del text de les condicions generals.

 1. Obligacions de l’Usuari

Per la seva banda, l’Usuari es compromet a:

Dur a terme l’íntegre compliment de l’establert en les presents condicions dels serveis facilitats per LAMPARES VILAFRANCA

Completar els formularis de registre previs a l’inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual.

Facilitar de forma correcta les dades bancàries sol·licitades per LAMPARES VILAFRANCA

Pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d’una reclamació li eximeixi d’aquesta obligació.

 1. Drets de l’usuari:

Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter de vinculant per a l’oferent en els termes establerts per la legislació vigent.

Tot usuari té dret al fet que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats o d’aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l’establiment.

CONDICIONS D’ÚS

L’Usuari es compromet i garanteix fer ús de la web conforme a les disposicions establertes en les condicions generals de contractació, el que es disposa en la normativa aplicable, així com el relatiu a la moral i als bons costums.

Mitjançant l’acceptació de les presents disposicions, l’usuari es compromet a usar la present pàgina web i els productes posats a la seva disposició en la mateixa, de la manera i en la forma que en ella mateixa s’estableix. Quedant obligat a no utilitzar la present web i els seus productes amb finalitats il·lícites i/o contraris a les finalitats establertes en aquest avís legal, que poguessin ser lesius de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar la present web o impedir el seu correcte funcionament o dels productes que en ella s’ofereixen o oferissin en un futur.

D’igual forma, l’Usuari s’abstindrà d’obtenir els continguts facilitats a la web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi dels mateixos, de conformitat amb l’establert en el Codi Penal i en la normativa d’aplicació.

RAMON SAYRACH NAVARRO es reserva el dret a no concedir l’accés a la web, sense previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el que es disposa en les presents condicions generals de contractació.

Per la seva banda, l’Usuari, es compromet a no fer un ús il·lícit dels continguts de la web, o que pugui suposar un perjudici a RAMON SAYRACH NAVARRO. Per tant, l’Usuari s’abstindrà a títol no limitatiu, de modificar, copiar, distribuir, publicar, cedir i/o a vendre qualsevol informació o aparença concernent a la web titularitat de RAMON SAYRACH NAVARRO

 1. Cookies i entorn segur

Actualment no s’utilitzen cookies a la pàgina web.

RAMON SAYRACH NAVARRO , a través de la pàgina web, utilitza mitjans de tecnologia punta per garantir la protecció de la informació. LAMPARES VILAFRANCA garanteix que la contractació dels productes es realitza en un entorn segur.

 1. Hipervínculos

RAMÓN SAYRACH NAVARRO no és responsable de les pàgines web enllaçades a aquesta, per la qual cosa no es fa responsable dels seus continguts. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines web corresponen exclusivament als usuaris, que hauran de regir-se pels termes, condicions i avisos legals de les mateixes, dels quals igualment RAMON SAYRACH NAVARRO no es fa responsable.

 1. Propietat Intel·lectual i Industrial

© LAMPARES VILAFRANCA és titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny de la web, com la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, els logos, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font de la pàgina web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els applets de Java, els textos, imatges, gràfics, així com qualsevol altre contingut de la pàgina web titularitat de RAMON SAYRACH NAVARRO

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i Industrial de la pàgina web; per això, l’Usuari s’abstindrà de copiar, reproduir, distribuir, posar a disposició o comunicació pública del contingut de la web, sense l’autorització expressa i per escrit de RAMON SAYRACH NAVARRO

 1. Limitació de responsabilitat

L’Usuari exonera expressament a LAMPARES VILAFRANCA de tota responsabilitat per danys directes i indirectes derivats d’eventuals errors a la web, així com per l’eventual interrupció, suspensió, retard o anomalia en l’accés a la mateixa.

RAMON SAYRACH NAVARRO es compromet a posar la màxima cura per preservar la web de qualssevol virus, troians i altres elements que poguessin vulnerar o danyar el sistema informàtic de l’Usuari o de tercers. En qualsevol cas, l’Usuari exonera de tota responsabilitat a RAMON SAYRACH NAVARRO pels danys directes o indirectes causats per l’eventual existència de tals elements nocius o maliciosos.

PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS

El període de validesa de les presents condicions serà el temps que romanguin publicades a la pàgina Web i s’aplicaran als serveis adquirits al moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles.

En tot cas, RAMON SAYRACH NAVARRO es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això pugui afectar als serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en els quals l’usuari hagués canviat o modificat el servei contractat, en aquest cas resultaran d’aplicació les condicions vigents al moment del canvi i/o modificació.

DEVOLUCIONS

L’usuari disposa de 14 dies naturals per exercir el seu dret de desistiment, segons l’establert en l’article 71.1 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, a explicar des de la data de recepció de l’article adquirit.

Per a això, haurà de remetre un correu electrònic indicant la seva intenció a l’adreça ramon@lamparesvilafranca.com i li contestarem especificant les instruccions precises per a la devolució del producte.

L’exercici d’aquest dret no implicarà despesa algun per a l’usuari a excepció dels costos de transport derivats de l’enviament i devolució de l’article a les instal·lacions de lamparesvilafranca.com que seran a càrrec del comprador.

L’usuari haurà de retornar el producte en perfectes condicions en el seu embalatge d’origen, en perfecte estat, amb tots els accessoris, instruccions i documentació. De no complir aquestes condicions, lamparesvilafranca.com es reserva el dret a rebutjar la devolució o d’aplicar una depreciació a l’import de la devolució.

CANCEL·LACIONS

Les cancel·lacions seran acceptades en comandes que no hagin estat enviats al domiciliat indicat pel client. Si la mercaderia ha estat enviada serà considerat devolució (Veure apartat Devolucions).

L’empresa accepta la cancel·lació d’ordres, ja sigui a través de la seva pàgina web o través de qualsevol dels mitjans d’accés al Departament d’Atenció al Client o Servei Post-Venda.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions anés declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectés tan sols a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tot la resta les condicions.

FURS

En el cas de litigi, les parts contractants se sotmeten als jutjats i Tribunals de Barcelona amb expressa renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, assumint la part que incompleixi el contracte les despeses judicials i extrajudicials que es derivin de la reclamació inclòs les despeses d’advocats, procuradors, etc.