Idioma

La teva compra

El teu carret està buit

Accés usuaris

IVA Inclòs

Consultes
651 541 496

[email protected]

Condicions Generals de Contractació / Compra / Venta.

Les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre Lampares Vilafranca i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que Lampares Vilafranca posa a la seva disposició en la seva web www.lamparesvilafranca.com La contractació a través dels llocs web de Lampares Vilafranca suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per a la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de Lampares Vilafranca.

Aquestes condicions seran d'aplicació sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin d'aplicació per a cada cas. Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7 / 1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Lampares Vilafranca es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, Lampares Vilafranca es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-en temps i forma oportuns.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

Lampares Vilafranca, informa que el procediment de compra a través de la seva pàgina web ve detallat en l'apartat denominat com comprar. Així mateix, Lampares Vilafranca informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús prement sobre l'apartat condicions d'ús. Per la contractació amb Lampare sVilafranca, a través del seu web l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i generals de contractació. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de Lampares Vilafranca i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

FUNCIONAMENT DE LA COMPRAVENDA
ÀMBIT D'APLICACIÓ
ADHESIÓ A LES CONDICIONS DE VENDA
PREUS, OFERTES I PRESSUPOSTOS
SISTEMA DE VENDA, ORDRE DE COMPRA I CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA
FORMES DE PAGAMENT
RESERVA DE DOMINI
LLIURAMENT DE PRODUCTES
DRET DE DESISTIMENT
GARANTIES
SERVEIS RESPONSABILITAT FORÇA MAJOR
RESOLUCIÓ OBLIGACIONS DEL CLIENT
PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS
COMUNICACIONS
SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT
LLOC D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
JURISDICCIÓ

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquestes condicions de contractació (d'ara endavant les "Condicions de Venda") regulen la compravenda on-line dels productes o serveis oferts per Lampares Vilafranca amb domicili social al Av/ Tarragona, 64, 08720 Vilafranca del Penedès (BCN) a través del web www.lamparesvilafranca.com i posats a la venda a través dels mitjans tècnics allà incorporats a aquest efecte i completen pel que fa no s'oposin a ells els pactes establerts en la corresponent ordre de compra electrònica (d'ara endavant la "Ordre de Compra"). Aquest acord no és d'aplicació a les compres de Productes o Serveis a través d'un revenedor o distribuïdor ni és un acord de revenda o de distribució.

2. ADHESIÓ A LES CONDICIONS DE VENDA

L'emplenament i enviament de la corresponent Ordre de Compra expressa per la seva part l'adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les presents Condicions de Venda tal com s'indica en la pròpia Ordre de Compra.

3. PREUS, OFERTES I PRESSUPOSTOS

Els preus de productes o lots de productes que apareguin al web, seran sempre els preus finals, de compra per a l’usuari, sempre amb l'IVA inclós, podent-se consultar en qualsevol moment durant la compra.

4. SISTEMA DE VENDA, ORDRE DE COMPRA I CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA

Les ventes a través del web www.lamparesvilafranca.com, seran sempre a través del procés de la Cistella. L’usuari haurà de registrar-se obligatòriament per poder realitzar compres. Un cop finalitzada la compra, començarà el procés de tria de Forma de Pagament, que detallarem al següent apartat, i el Tipus d’Enviament, que també serà detallat més endavant.

Tots els passos són automàtics i correlatius al web fins a finalitzar el procés de compra.

5. FORMES DE PAGAMENT

Preu El preu dels productes, únicament es pagarà a elecció del Client, per qualsevol dels mitjans següents:

A) Mitjançant ingrés en compte. En aquest cas, el client haurà d'abonar l'import total de la seva compra mitjançant transferència al nostre compte bancari, que es facilitará directament al client. Quan Lampares Vilafranca tingui la confirmació de l'ingrés, la comanda seguirà el procés d’enviament segons la opció escollida, que detallarem més endavant.

B) Opció de pagament targeta de crèdit.

C) Despeses i impostos Les despeses de condicionament, embalatge i enviament dels productes comprats, així com, si s'escau, l'IVA i altres impostos que siguin d'aplicació, són de compte del Client que procedirà a pagar-los juntament amb el preu i en la mateixa forma triada per fer efectiu el pagament del preu.

D) Garanties sobre el pagament Lampares Vilafranca es reserva el dret a exigir que el Client presti les oportunes garanties de pagament abans de remetre la Confirmació i donar curs a la comanda rebut, atenent per a això als riscos als quals previsiblement s'exposi, com per exemple, les incidències hagudes amb ocasió d'altres pagaments anteriors o l'existència d'informes financers que així ho aconsellin.

6. RESERVA DE DOMINI

Lampares Vilafranca es reserva expressament la propietat del Producte fins al pagament íntegre del preu, despeses i impostos aplicables. Lampares Vilafranca pot suspendre el lliurament o Servei fins al pagament total de la comanda.

7. LLIURAMENT DE PRODUCTES

Termini de lliurament: El termini de lliurament dels productes oscil.larà entre els 3 a 20 dies des que rebem la vostra comanda des de la fàbrica corresponent. El termini de lliurament exacte, us serà confirmat via e-mail al rebre la vostra comanda.

Tipus d’enviament

1) Recollida a les instal·lacions de Lampares Vilafranca

En el cas de que el client preferèixi personar-se a la botiga, en el moment de fer la comanda haurà de trucar al 938,901,698 per comunicar la seva decissio, no s’haurà d’abonar cap import en concepte de ports o despeses d’enviament. La suma total dels prductes adquirits serà el preu final de la compra. Els horàris de recollida seran els mateixos que els de la botiga, situada a Avinguda Tarragona, 64, 08720, Vilafranca del Penedes.

2) Lampares Vilafranca li porta a casa

Lampares Vilafranca fa enviaments nacionals, amb un import únic de despeses de 9€, que será sumat al total de l'import de factura.

Transmissió de riscos: El lliurament es realitza mitjançant la posada a disposició del Producte per Lampares Vilafranca en l'adreça indicada pel client en la ordre de compra. El Client assumirà tots els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels Productes des del moment en què els Productes haguessin estat posats a la seva disposició d'acord amb aquesta clàusula. Responsabilitat per lliurament: Lampares Vilafranca quedarà alliberada del compliment de les seves obligacions de lliurament previstes en el termini de lliurament i declina tota responsabilitat sobre això en els següents supòsits:

A) Impagament total o parcial pel client acompanyant a l'Ordre de Compra.

B) Omissió o inexactitud de les informacions que, de conformitat amb l'apartat 4, ha de subministrar el Client en l'Ordre de Compra al temps d'efectuar la comanda.

8. DRET DE DESISTIMENT

Forma i termini d'exercici El Client podrà desistir lliurement del contracte de compravenda dins el termini de set dies hàbils a partir del dia de recepció del producte, o termini superior si així hagués estat ofert. La data del resguard acreditatiu del lliurament del producte serveix a efectes de còmput del termini de set dies esmentat. L'exercici del dret de desistiment no estarà subjecte a cap formalitat, bastant que s'acrediti en qualsevol forma admesa en Dret. L'exercici del dret de desistiment per part del Client no implica la imposició de penalitat alguna. El Client s'ha de fer càrrec del cost directe de devolució del producte, de manera que es rebutjaran les devolucions a ports deguts. Els riscos de pèrdua, deteriorament, menyscabament o dany del Producte als quals es refereixi el desistiment, són de càrrec del client fins al seu lliurament a Lampares Vilafranca.

Per exercir el dret de desistiment haurà d'enviar un e-mail a l'adreça ramó[email protected] indicant la seva intenció de tornar el producte.

Un cop rebuda la seva comunicació li indicarem l'adreça de lliurament del producte a retornar. Devolució de l'import en cas de desistiment: Lampares Vilafranca retornarà al Client l'import satisfet pel producte en un termini màxim de trenta dies després de la recepció del producte per Lampares Vilafranca en exercici del dret de desistiment, sempre que el Producte fora rebut per Lampares Vilafranca en les condicions establertes en la clàusula anterior. En el cas que els Productes retornats tinguessin algun desperfecte, el Client haurà d'indemnitzar a Lampares Vilafranca l'import corresponent a aquests desperfectes, deduint Lampares Vilafranca aquest import del que hagués de tornar al Client com a conseqüència del desistiment.

9. GARANTIES

Tots els productes de Lampares Vilafranca tenen fins a 2 anys de garantía segons el patró de cada fabricant, desde la data de factura, les bombetes no son incloses. Aquesta garantía també cobreix les possibles avarïes produïdes en el plaç anomenat anteriorment.

No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal · lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan procedeixi, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal. En cas de devolució voluntària del producte en bon estat, els costos de l'enviament aniran a càrrec del client. En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

No s'inclouen dins de la garantia les bombetes

La garantia perdrà el seu valor:

- Si es manipula o repara l'aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic. Per fer ús de la garantia contacti amb nosaltres per correu electrònic a la següent adreça: [email protected]

10. SERVEIS

Els Serveis seran prestats per Lampares Vilafranca. Els temps de resposta són aproximats i poden variar segons ubicació o accessibilitat al Producte.

El Servei podrà proporcionar via telèfon o Internet quan sigui apropiat.

Lampares Vilafranca és propietària de qualsevol Producte reemplaçat o dels components objecte de la reparació i podrà cobrar al Client si no els torna en ser-li requerit. Les reparacions de Productes de Tercers s'efectuaran segons la garantia del fabricant. Les Peces de recanvi no crítiques per a la funció del producte poden no ser substituïdes en el termini de l'Oferta del Servei.

Lampares Vilafranca es reserva el dret de reemplaçar el producte per un altre idèntic o de similars característiques d'igual o superior valor, sempre que la reparació no sigui possible o econòmicament viable. Lampares Vilafranca no retornarà l'import del producte per altres motius diferents que el desistiment.

11. RESPONSABILITAT

Cap de les parts serà responsable pels incompliments o retards de les seves obligacions, si la manca d'execució o retard resultés o fora conseqüència, de cas fortuït o de força major.

12. FORÇA MAJOR

Lampares Vilafranca no accepta responsabilitat per demores (lliurament o servei inclosos) causades per circumstàncies que escapen al seu control raonable i tindrà dret a una pròrroga per a la seva execució, com exemple d'aquestes circumstàncies, però sense caràcter limitatiu, s'inclouen vagues, problemes de logística , subministrament o fabricació, fluctuacions de tipus de canvi, acció governamental i desastres naturals. Si la causa durés més de 2 mesos, aquest acord podria ser resolt per qualsevol lloc, sense dret a compensació.

13. RESOLUCIÓ

Qualsevol part pot resoldre aquest contracte si l'altra:

1) incompleix de manera material o persistent aquest acord i no posa remei a tal incompliment dins dels 30 dies següent al requeriment escrit per tal, o

2) és declarada insolvent o no pot pagar els seus deutes a la data del venciment.

14. OBLIGACIONS DEL CLIENT

El Client respondrà de: La seva pròpia elecció del producte i la seva idoneïtat per a un fi o propòsit. Les seves despeses de telèfon i correu, si s'escau, per contactar amb Lampares Vilafranca. La seva especificació en productes i les instruccions donades pel mateix.

15. PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

El Client autoritza a Lampares Vilafranca, a tractar de forma automatitzada les dades personals facilitades pel Client. Lampares Vilafranca tractarà automatitzadament aquestes Dades Personals amb les finalitats i d'acord amb les condicions establertes en la Política de Privacitat de Lampares Vilafranca, publicada en l'apartat Informació Legal. Lampares Vilafranca ha adoptat i disposat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries. que garanteixin la seguretat de les dades personals, i així evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. No obstant això, el Client és conscient que Lampares Vilafranca no pot garantir la seguretat absoluta sobre aquests, ja que qualsevol mesura de seguretat a Internet és relativament fràgil, per la qual cosa Lampares Vilafranca no es responsabilitza per qualsevol dany i /o perjudici i /o beneficis no obtinguts per l'usuari o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat en aquest sentit.

16. COMUNICACIONS

Mode de realitzar tota comunicació entre el Client i Lampares Vilafranca, relacionada amb una comanda determinada podrà fer-se bé per telèfon o correu electrònic. En aquest últim cas, els missatges es consideren vàlids i vinculants, sempre que el correu electrònic aparent pertànyer a la contrapart.

Adreçes: A l'efecte de comunicacions, atenció al client, incidències i altres, Lampares Vilafranca designa la següent adreça de correu electrònic: [email protected]

17. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT / SERVEI POST-VENDA

Per expressar qualsevol opinió, suggeriment o dubte, els usuaris podran posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de la botiga online Lampares Vilafranca:

- Mitjançant correu electrònic a l'adreça [email protected]
- Via telefònica, trucant al número 938 901 698.

En aquest últim cas, l'horari d'Atenció al Client de la botiga en línia serà el mateix que las oficines centrals.

18. LLOC D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Els contractes celebrats per mitjà de www.lamparesvilafranca.com es presumiran celebrats al domicili de Lampares Vilafranca: Av. Tarragona, num. 64, 08720, Vilafranca del Penedes – Barcelona.

19. JURISDICCIÓ

Aquest contracte queda sotmès a les lleis espanyoles i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Quadrícula w+m: Disseny i programació web